ברוכים הבאים
- בתי דולב-

אישור ניהול תקין

✓ אישור לפי סעיף 46

✓ על פי מדד השקיפות שלJgive כ 87% מכספי התרומות עובר ישירות לפעילות העמותה 
(היתר עובר להוצאות הנהלה וכלליות)